onsdag, juli 10, 2013

Hymn till en döende civilisation


Romarriket omfattade större delen av Europa, Nordafrika och en del av Västasien. Romarriket är en av de stora välden i välden som varat längst, i cirka 600 år. Romariket förföll steg för steg. Orsaken var förmodligen inre stridigheter samt själviskhet och girighet hos de enskilda makthavarna i det väldiga riket. Det finns ett gammalt ryskt ordspråk som säger att en fisk alltid ruttnar vid huvudet först. Det menas att det samhälleliga förfallet alltid börjar i toppen, hos eliten och makthavarna, för att sedan sprida sig nedåt.     

Andra väldiga härskardömen har rönt samma öde, av samma orsaker. Vi börjar se tydliga tecken på att den västerländska civilisationen börjar luckras upp i kanterna och denna uppluckring är också tydlig i vårt svenska samhälle. Kanske att tendenserna är speciellt tydliga just i Sverige. Självklart kan olika tendenser beskrivas både i positiva och negativa ordalag, beroende på vem som beskriver verkligheten. Att det inte längre är självklart att våra lagar skall följas och att brott mot dessa beivras skulle när jag växte upp beskrivas av alla, som ett mycket allvarligt samhällsproblem. Så är inte längre. Man kan beskriva detta som ett utslag av medmänsklighet, som i fallet med vård åt illegala immigranter. Men det som inte tas med i beräkningen är de långsiktiga mycket allvarliga negativa effekterna för vårt samhälle, som att vården eroderas för alla skattebetalare och att laglydigheten urholkas inifrån. Varför skall människor som arbetar och betalar skatt följa lagen när andra inte behöver det? 

Senatus Populusque Romanus

Vi ser andra tecken på samhällets erodering. Vår sjukvård klarar av mycket avancerade operationer och kan rädda liv där det fordom var omöjligt. Nu börjar dock kostnaderna slå i taket och tillgängligheten blir allt mer problematisk. Vi tvingas också konstatera att vi har lägst antal vårdplatser i västvärlden. Antalet feloperationer och slarv ökar också alarmerande mycket. Samtidigt som vi har denna utveckling röstar alltså riksdagen igenom vård till dem som befinner sig här illegalt och kanske har fått avslag på sin asylansökan av världens kanske generösaste asylsystem. 

Ett hett samtalsämne är den svenska skolan, där Sverige hela tiden halkar efter övriga västvärlden och flera asiatiska länder. En förklaring är att vänstern från 68-rörelsen lyckades besätta viktiga positioner i t.ex. Skolverket och politiska nyckelposter. Utbildningens för-flummning har nu gett tydligt utslag. Lärarnas auktoritet har minskat och föräldrar med oregerliga barn har satt agendan i klassrummet. Spiken i kistan var skolans kommunalisering, orkestrerad av Göran Persson. 

Allmän samhällsservice som posthantering har lagts ut på entreprenad. Det fungerar på de flesta orter ganska bra, med vissa glesbygdsregioner har drabbats negativt. Alltfler banker har slutat med kontanthantering samtidigt som de avvecklat bankomater i råndrabbade utanförskapsområden. I stället för att sätta de kriminella bakom lås och bom så avvecklar vi kontanthanteringen, liksom vi hugger ned växlighet för att förhindra våldtäkter etc. Kanske är sådana åtgärder kostnadseffektivare. Kolumnisten Rolf Gustavsson (SvD) beskriver här ett ”tjänstesamhälle utan tjänster”.  

Infrastrukturen anpassas inte efter befolkningstillväxten, vi ser det dagligen i Stockholms transportsystem. Dessutom har stora delar av den kollektiva trafiken lagts ut på entreprenad varvid ett jättelikt underhållsbehov uppstått. Att syssla med underhåll ger ju inga direkta vinster för aktieägarna och hela systemet fallerar. I själva verket så är vårt tågnät i ett så ett så stort underhållsbehov för att få det i bra skick, att samhället har små möjligheter att klara av det ens på lång sikt. Vi talar här om riktigt stora kostnader, som naturligtvis aldrig offentliggörs. Ulf Adelsohn, f.d. styrelseordförande SJ tvingades avgå när han försiktigt snuddade vid problemen.     

Kriminalpolitiken ser ”verklighetens folk” på med ohöljd bestörtning. Unga kriminella misshandlar Carl-Erik Cedvander genom att bl.a. sparka honom när han ligger försvarslös, vilket medför svåra men för livet. Orsaken är att Cedvander sagt till ungdomarna när de bråkat med hans hund. Straffet blev samhällstjänst för detta synnerligen grova och råa brott. Ett straff anpassat för vårt gamla folkhem, där alla lydde gårdens satkärring. Här är bristen på förståelse total mellan den allmänna rättsuppfattningen och påföljden. Den är så total att inga broar kan byggas och det representerar också ett samhälleligt förfall.  

Brandväsendet har sänkt sina intagningskrav och sysslar med ren kvotering för att få en ”mångfald” i sin arbetskader. Att människors liv riskeras och förmodligen i en framtid går till spillo, är det ingen som tar ansvar för. 

Media är ju en av huvudaktörerna i den beskrivna utvecklingen. I Åke Ortmarks bok Makten och Lögnen står det så här på sid 555.

Ljunggren [Stig-Björn min anm.] spelar däremot fortfarande en ganska uppmärksammad roll i debatten, och jag finner till min sorg att han sätter vad man kan kalla nedlåtande etiketter på den journalistiska verksamheten i dess helhet. Vi som inbillat oss att vi har fostrats i en angloamerikansk tradition har lätt för att tala om ansvar, sanningslidelse, verifiering och oberoende. Sluta med det tugget, tycks Ljunggren mena, och han är inte ensam förkunnelsen. Det finns ”en gammaldags syn” på journalistik som man bör undvika, anser Ljunggren. Enligt det förlegade synsättet har medierna ”ett vardagsbaserat vetenskapligt samhällsuppdrag” som går ut på att journalister ”efter bästa förmåga [ska] skildra verkligheten”. Men det är enligt Ljunggren ”en nostalgisk syn” att medierna skulle kunna berätta ”hur omvärlden är beskaffad… Journalister är inte barfotaforskare, de jobbar i upplevelseindustrin. De får betalt för att underhålla … Konkurrensen gör att medierna inte speglar verkligheten utan snarare tillverkar den.”

Detta stämmer utmärkt väl med de slutsatser som avslutar denna artikel. Samhällets erodering har gått hand i hand med mediernas erodering och utvecklingen hänger självklart samman. Det är medierna som drivit på utvecklingen mot den paradigm vi vanligtvis kallar ”politisk korrekthet” och politikens emotionalisering. Till Ortmarks försvar skall vi säga att han tar avstånd från utvecklingen och deklarerar högtidligt att han vill fortsätta som ”barfotaforskare”. 

Samtidigt med denna utveckling ser vi en flora med alternativa nyhetskällor växa fram på internet. Typiskt nog så hårdnar tonläget från traditionell media och vissa samhällsdebattörer mot den alternativa median. Ett färskt exempel är den oerhörda ansträngning som gjorts för att koppla samman SD med Avpixlat, trots att något organiserat samarbete aldrig funnits och inte finns. Minns Ljunggrens uttalande ”att medierna inte speglar verkligheten utan snarare tillverkar den”, här har ni ett konkret exempel.  

Försvarsdebattörer och senare försvarspolitiker deklarerar att vi om några år (efter ytterligare upprustning) sannolikt kommer att kunna försvara en specifik ort i en vecka. Då krävs att fienden i god tid innan, helst på kontorstid, talar om var de kommer att sätta in sin stöt. Sätt detta i kontrast till den tid när jag gjorde militärtjänst. Sannolikt hade vi då kunnat hålla ett Sovjetunionen rustat till tänderna stången en viss tid. Även taget det samhälleliga förfallet i beaktande, är utvecklingen obegriplig, nästan bortom mänskligt förstånd. Om vår regering hade ersatts av ryska infiltratörer hade de sannolikt inte vågat rusta ned på detta sätt, av rädsla för att avslöjas som just infiltratörer.           

Vad har blivit bättre i vårt samhälle? Självklart har utvecklingen gått framåt på många områden. Den elektroniska utvecklingen har gjort enorma framsteg och underlättat både produktion av varor och kontakter mellan människor. Stora framsteg har gjorts inom avancerad medicin och rön om barnuppfostran. Funktionsnedsatta lever bättre liv i dag än de bara för några decennier sedan kunde drömma om. Tyvärr så hotar eroderingen av samhället på sikt även dessa samhälleliga framgångar. Men att bara måla utvecklingen i svart är heller inte trovärdigt.  

Vad är roten till vårt samhälleliga förfall? Vi har diskuterat detta tidigare och flera orsaker har nämnts. För att inte upprepa oss skall vi nämna en orsak som inte förts fram så ofta, nämligen politikens emotionalisering, där media drivit på utvecklingen. Fordom hade vi tråkiga, inte alltid medieanpassade politiker. Dessa makthavare förvaltade landet och grundade sina beslut på vad som var långsiktigt bra för hela nationen. Självklart kom en del människor i kläm vid sådana långsiktiga logiskt grundade beslut. När media och framförallt TV fick allt större makt under sextitalet kunde media lyfta fram enskilda fall och ställa den förvaltande politikern mot väggen. 

Framförallt TV fick sådan enorm genomslagskraft [se Å. Ortmark, Makten och lögnen] att politikerna var tvungna att anpassa sig till den nya tiden, där enskilda fall kunde avgöra en framtida karriär. En annan typ av politiker kunde också snabbt göra karriär. I stället för den tråkiga faktabaserade politikern kunde människor med faiblesse för dramatik och känslor i samband med enskilda händelser, göra karriär och snabbt nå maktens boningar. Media kunde snabbt profitera på enskilda personöden där det gick att väcka publikens känslor. Det hela blev en mycket ond spiral där hela nationens politik byggde på enskilda känslobaserade händelser. Det enda sättet för att hindra eller dämpa det nationella förfallet är att försöka vrida utvecklingen tillbaka. Beslut måste fattas på rationella grunder och inte medialt dramatiska enskilda händelser. Detta lär inte gå att göra utan att starka krafter tar fighten och konfronterar media och det politiska etablissemanget med den urspårade utvecklingen. Låt oss slå fast: Att styra och förvalta ett land på ett ansvarsfullt sätt kan aldrig bli en dokusåpa där det gäller att framkalla en och annan tår hos den intellektuellt mindre bemedlade publiken i deras respektive TV-soffor.  

43 kommentarer:

Kastor sa...

Det går inte att hindra den pågående utvecklingen i Sverige eftersom den rör hela den västerländska kultursfären.
Däremot är det mycket troligt att Sverige kommer vara den nation som först inträder i stadium där vår nuvarande civilisation imploderat.

Mats sa...

Bra skrivet och sammanfattat Robsten. Texten ger en bra och begriplig bild av sammanfallet.

@Kastor:
"Det går inte att hindra den pågående utvecklingen i Sverige eftersom den rör hela den västerländska kultursfären."

Jag har också det intrycket. Kanske inte bara västerländska kultursfären eftersom det finns en liknande utveckling ända borta i Asien.

Anonym sa...

Det är första gången i människans historia som resursbrist och tillväxtens gränser börjar synas vid horisonten. Med facit i hand kan man förmodligen säga att världens, där ju Sverige ingår, samlade ekonomiska resurser blev bortkastade på mestadels sk-t och ingenting.

Huruvida en återgång till 50- eller 80-talets nivå på konsumtion och miljöpåverkan skulle räcka för att skapa långsiktig hållbarhet tvistar resursteoretikerna om, men oavsett vilket kan man helt säkert slå fast att de förändringar som krävs inte är möjliga att åstadkomma inom ramarna för västerländsk demokrati. Det är min dystra profetia. Ingen politiker som går till val på de premisser som verkligen gäller kommer att bli vald.

Jag kan rekommendera den här boken som skissar några möjliga scenarier och vilka vägar som, i alla fall i teorin, finns att ta, men som på grund av demokratiproblemet nämnt ovan inte kommer att tas utan snarare ersättas med en krasch full fart in i väggen:

Kollaps – Livet vid civilisationens slut

Micke sa...

Ännu en klockren krönika Robsten!
Jag hörde en debatt där försvaret av massinvandringen rent ekonomiskt var att Sverige som tar emot flest/person hade den ekonomin som var bäst i europa. De glömde nämna att vi skjuter ett skuldberg framför oss med eftersatt underhåll och uppskjutna nyinvesteringar på 1000-tals miljarder kronor. För 6-7 år sen räknade Landskronahem med eftersatt underhåll på 6-700 miljoner och det har definitivt inte blivit bättre. Vägverket, banverket och kommunerna skjuter upp och väntar med underhåll på vägar, järnvägar,byggnader, vatten och avlopp så länge dom kan och får istället bygga helt nytt till mkt högre kostnader. Detta går igenom hela samhället, även när det handlar om att "reparera och underhålla" människor med allt från dagis till äldrevård och sjukvård. Man undrar när samhällets "väktare" journalisterna skall vakna och ta upp ämnet.
Mvh Micke

Mats sa...

@Nisse:
"Det är första gången i människans historia som resursbrist och tillväxtens gränser börjar synas vid horisonten. Med facit i hand kan man förmodligen säga att världens, där ju Sverige ingår, samlade ekonomiska resurser blev bortkastade på mestadels sk-t och ingenting."

Om du har sett filmen Matrix kommer du kanske ihåg Agent Smiths beskrivning av människan? Han sa att den enda livsformen som liknar människan är virus. Han syftade på människans snabba okontrollerade sätt att föröka sig och förbruka allt omkring sig för att sedan fly till ett annat ställe och upprepa historien.

Jag är benägen att hålla med honom. Det är ju överbefolkningen som har skapat grunden för rovdrift och gjort den lönsam.

"Huruvida en återgång till 50- eller 80-talets nivå på konsumtion och miljöpåverkan skulle räcka för att skapa långsiktig hållbarhet tvistar resursteoretikerna om, men oavsett vilket kan man helt säkert slå fast att de förändringar som krävs inte är möjliga att åstadkomma inom ramarna för västerländsk demokrati."

I den takt som populationen ökar just nu så kommer det i längden inte ens räcka att gå tillbaka till stenåldern.

Robsten sa...

Tack Micke;-) ja i Botkyrka har vi ett underhållsbehov för bostäder på 8 mdkr. Därav försäljningen av bostäder. Och folk fattar inte att pengarna är slut.

Ja när våra resurser börjar ta slut får vi se vad som händer. Först ut är väl oljan och någon viktig metall, glömt vilken. Fosfor håller kanske också på att ta slut. Ingen konstgödsel, svält.

Anonym sa...

@Mats..

Mja, världen kan nog långsiktigt hålla ganska många människor vid liv. Någonstans mellan 5-8 miljarder beroende på vilka forskare man väljer att tro på. Ett inte ringa antal, och det behöver alltså inte vara fråga om att återgå till stenålderns, eller ens 1800-talets populationer och civilisation. Långt därifrån.

Däremot kan de flesta av dem inte åka över halva jordklotet på semester, ha egna bilar och överhuvudtaget konsumera lika mycket, vare sig varor eller tjänster som t.ex sjukvård, som idag.

Det som är lite lurigt med ditt lätt defaitistiska resonemang är att det inbjuder till att inte göra något alls: kör så det rycker, så länge det går, för i långa loppet är vi ändå alla döda.

Mats sa...

Angående sammanfallet i Sverige, jag tror att du tar upp en väldigt viktig punkt där och det är "kriget" mot media. Tidigare har det inte setts som något problem att medieföretag har växt och fått monpol på opinionsbildning. Men när nu detta skett så måste vi omvärdera synen på media. SD anses ju som aggressiva eftersom de ser media och reportrar/journalister som fiender. SD är enda partiet som inte stryker media medhårs och ställer upp på massinvandring, diverse kvoteringsidéer och annat.

Jag tycker att SD-sympatiserande bloggar och annan aktivitet på nätet kunde rikta lite mer av energin mot gammelmedian i Sverige. Avpixlat.info har faktiskt gjort det och därmed blivit beskyllda av media för att hetsa mot journalister och krönikörer. Detta i ordalag som om dom skulle vara någon aktad grupp som det är ett demokrati-brott att anklaga på något sätt.

Anonym sa...

Reaktion föder motreaktion! Svenskar är världens mest extrema folk så motreaktionen blir därefter.
När SD brakat in på 13-14 % i valet 2014 så kommer det gå chockvågor genom politiker och mediasverige.
Om de(media och politiker) fortsätter sin halsstarrighet så kommer SD nå mellan 20-30 % snarare över 25 % än under i valet 2018.
Moderaterna steg som en sol och kan snabbt sjunka ihop som en sufflé, så SD´s uppgång kommer ske snabbare och snabbare.
Motreaktionen har bara börjat krusa Sverige på ytan och det växer till en storm, vänta bara.

Mats sa...

@Nisse:
"Mja, världen kan nog långsiktigt hålla ganska många människor vid liv. Någonstans mellan 5-8 miljarder beroende på vilka forskare man väljer att tro på. Ett inte ringa antal, och det behöver alltså inte vara fråga om att återgå till stenålderns, eller ens 1800-talets populationer och civilisation. Långt därifrån."

Först, om jag talar emot dig här så betyder inte det att jag tycker att du har rakt igenom fel. Bara så det är klart.

Jag vet att du försvarat överbefolkningen (enligt mig alltså, subjektivt) förut och sett det som en utmaning istället. Men om jordens resurser går mot sitt slut så tycker jag att du borde förstå mina slutsatser av det i alla fall. Som exempel har vi ju en stadigt växande bilmarknad som gör det lönsamt med stordrift på naturresurser och jag pratar inte bara om oljan. Experter har sagt "vad händer när X miljoner kineser kräver att få ha kylskåp vartefter deras standard växer".

"Däremot kan de flesta av dem inte åka över halva jordklotet på semester, ha egna bilar och överhuvudtaget konsumera lika mycket, vare sig varor eller tjänster som t.ex sjukvård, som idag."

Fast du håller väl med om att miljöförstöringen ökar med antalet människor antar jag? Om vi hade 10 bilar på jordklotet så skulle dom få köra väldigt mycket för att kunna påverka miljön alls. Men vad jag menar är att om vi blir "tillräckligt" många så spelar det ingen roll hur duktiga vi än blir på att tillvarata jordens resurser. Dagens förslag om att hushålla med resurserna kommer ju inte att vara hållbara speciellt länge i den takt vi har nu.

"Det som är lite lurigt med ditt lätt defaitistiska resonemang är att det inbjuder till att inte göra något alls: kör så det rycker, så länge det går, för i långa loppet är vi ändå alla döda."

Jag håller med om att det inbjuder till sånt tänkande. Annars så ser jag stora poänger i att snåla mer med resurserna för att åtminstone inte förvärra situationen för snabbt.

Mats sa...

@Nisse, inte att du försvarat överbefolkning i sig men att du velat ha fokus på andra lösningar än att minska befolkningen.

Micke sa...

Lite granna fungerar svensken som killen som fick frågan om det höjda bensinpriset som nått 15 kr/litern:"det spelar ingen roll för mig, jag tankar alltid för en 100-lapp"
Så länge det finns mat på bordet, 6starköl och en flaska vin till helgen och pengar till en liten semester så är det lika bra som förr. "Det finns alltid dom som har det värre". Men det kommer generationer nu som inte nöjer sig med att äta, sova, jobba och inte vill att jobbet är det primära med "gratis" övertid m.m. Då kommer resurserna att minska ännu fortare och samhällets upplösning skyndas på, den starkes rätt kommer att ersätta vårt välfärdssamhälle.
Tino.S och Magnus.H skriver en del om kommande generationer i DN
http://www.dn.se/debatt/bristande-social-kompetens-skal-till-ungas-arbetsloshet/

Mats sa...

@Micke:
"Lite granna fungerar svensken som killen som fick frågan om det höjda bensinpriset som nått 15 kr/litern:"det spelar ingen roll för mig, jag tankar alltid för en 100-lapp""

:-)

"Då kommer resurserna att minska ännu fortare och samhällets upplösning skyndas på, den starkes rätt kommer att ersätta vårt välfärdssamhälle."

Jo, antagligen eftersom vi redan ser den utvecklingen.

Anonym sa...

@Mats...

Det är två saker att hålla i minnet samtidigt här:

1) åtgärder, annat än att höja levnadsstandarden, för att aktivt begränsa folkmängden är inte särskilt effektiva, och kortsiktigt är överbefolkning inte heller något stort problem när det gäller överlevnad i meningen mat för dagen och basal hälsovård.

2) det finns en högsta möjliga medelnivå när det gäller levnadsstandard som är långsiktigt hållbar.

Vilken nivå man väljer i 2) ger förstås, precis som din analogi med bilar, hur många människor jorden kan försörja. Ska alla leva på nuvarande europeiska nivå kanske antalet är 2 miljarder, kan man däremot acceptera en betydligt lägre nivå, säg den vi hade i Sverige på 50-talet, så är det 3-4 gånger så många.

Så ser sambanden ut. Även om alla siffror naturligtvis är osäkra. Det jag menar man borde göra är att sträva efter ett samhälle som är rustat för att klara den lägre levnadsstandard som jag tror vi kommer att tvingas till eftersom, dels resurserna sinar, och dels att skillnaderna mellan olika delar av världen kommer att jämnas ut. Vilket är ungefär det motsatta till vad vi verkligen gör där vi bygger allt större och mer sårbara kolosser på lerfötter.

Mats sa...

@Nisse, ligger nog mycket i vad du skriver och sen tror jag att dina lösningar skulle kunna förbättra folkhälsan om det utfördes på ett bra sätt.

Som du skriver så är det nog svårt att genomföra inom ramen för den demokrati vi har just nu. Men om medvetenheten om det hela ökar så behöver det ju inte vara politiskt självmord att komma med förslag. Fast det finns ju resursstarka intressenter som absolut inte vill ha dina lösningar och jag tror att dom kan vara en större propp än vad folket i sig är.

Micke sa...

Här kommer ett frisk (om än gammal) debattartikel i samma ämne från Doggelito
http://www.aftonbladet.se/debatt/article10811721.ab
Mvh Micke

Mats sa...

@Micke, jag minns den där artikeln av Dogge, som har fått än mer relevans sen den skrevs.

Noterade att expressen kommenterade att Pia Sundhage är kommunist, och det gjordes i positiva ordalag. Jag vet att antirasisterna inte anser att kommunismens offer har samma värde som nazismens men i expressen såg dom ut att inte ha något värde alls.
http://www.expressen.se/sport/kronikorer/mats-olsson/mats-olsson-jag-ar-ocksa-omattligt-stolt/


"Ett land där en öppet homosexuell och kommunistisk förbundskapten kan få folkets kärlek är ett bra land."

Robsten sa...

""Mja, världen kan nog långsiktigt hålla ganska många människor vid liv. Någonstans mellan 5-8 miljarder beroende på vilka forskare man väljer att tro på."

Beror på om fosforen tar slut, och därmed konstgödningen.

Robsten sa...

"Här kommer ett frisk (om än gammal) debattartikel i samma ämne från Doggelito
http://www.aftonbladet.se/debatt/article10811721.ab
Mvh Micke "

ja men Dogge tar det från en helt annan utgångspunkt. hans problem är att Alliansen har makten, i princip.

Micke sa...

Re Robsten
Resultatet stämmer men orsakerna som leder fram till det skiljer sig åt, Kan man bara få journalisterna att se så långt hade det varit en framgång :)
Nu bär det iväg till arbetet.
Mvh Micke

Anonym sa...

Nisse #
Så här skriver Kevin Cahill i boken "who owns the world" om "överbefolkning"

Kevin Cahill är medlem av The Royal Historical Society, The Royal Geographical Society och former Assistent of British House of Lords i England.

Jordens landyta utgör cirka trettio procent av hela planeten och omfattar runt trettiosextusen åttahundra miljoner hektar mark. För att få en uppfattning om vad en hektar är, för de som inte vet, så utgör en genomsnittlig fotbollsplan oftast mellan 0,7 och 1 hektar. Idag bor det cirka 6,9 miljarder människor i världen. Det innebär att det finns hela 5,3 hektar för varje människa på jorden konstaterar Cahill: "Påståendet att vi lever på en trångbodd och överbefolkad planet är det värsta nonsens som har yttrats".

Problemet är markägarkoncentrationen och att vi har skapat ett system som bygger på ständig tillväxt på ett begränsat ekologiskt system. Det finns både utrymme och föda för alla men det nuvarande systemet bygger på kortsiktig vinstmaximering av en elit som ockuperat jorden och skapat lidande och miljöförstöring.

Min uppfattning är att det handlar mer om fördelningen av människor och resurser. Som det är nu så verkar det som alla skall bo och jobba i städerna vilket naturligtvis inte fungerar i längden.

Underlätta för företag att etablera sig på landsbygden så man kan locka folk till att bo där.

Det är ju faktiskt så att folk flyttar dit jobben finns.
Dem som är intresserade av att jobba vill säga.
Lars P

Mats sa...

Sven-Eric Liedman på DN kommenterar almedalen på ett sätt som kanske också synliggör orsakerna till samhällets förfall, eller i alla fall pekar han på en del symptom.
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/sven-eric-liedman-nar-politiken-blir-till-skadespel/

Jag tror även du kan läsa den Robsten trots dina åsikter om DN's kultursidor. :-)

Robsten sa...

Ja, den var läsvärd.

Mats sa...

Kulturmarxister (aka kulturvänstern) diskuterar ABBA i DN. En massa dåliga bortförklaringar varför vänstern var så negativa till ABBA. Förklaringen är så enkel egentligen. På den tiden så samlades talanglösa musiker under beteckningen progg-musik. Det enda viktiga var att texten speglade den tidens politiska korrekthet. Gjorde man det så öppnades pengakistor och kulturbidrag och andra bidrag pytsades ut och man fick stort utrymme i vänstervridna sveriges radio. ABBA bröt regeln och blev populära genom egen kraft och utan att staten höll dom under armarna. Det handlar alltså helt enkelt om avundsjuka och ABBA belös hur otroligt talanglösa dom flesta proggare var. Klart dom blev förbannade. Jantelagen var likadan då som nu, idag handlar jantelagen om att svenskar inte ska förhäva sig och tro att dom har någon kultur eller helst inte ens existerar och gör dom det ska dom be om ursäkt för det.

Kultur på den tiden kan sammanfattas med - Skit som ingen vill se eller orkar lyssna på.

Robsten sa...

Håller med Mats, med det tillägget att alla proggare var ju inte dåliga musiker. En del var riktigt bra som vissa uppsättningar av Nationalteatern och vissa andra. Blå tåget var ok och ja, kan komma på fler.

Mats sa...

Klart att alla inte var dåliga rakt igenom men folk glömmer bort en stor del okända som spelades ofta i den tidens ungdomsradio.

Mats sa...

@Lars P:
"Problemet är markägarkoncentrationen och att vi har skapat ett system som bygger på ständig tillväxt på ett begränsat ekologiskt system. Det finns både utrymme och föda för alla men det nuvarande systemet bygger på kortsiktig vinstmaximering av en elit som ockuperat jorden och skapat lidande och miljöförstöring."

Som du kanske redan vet så kommer den där eliten du pratar om att försvara sig med att dom skapar tillväxt och att inget produceras om man inte tillåter vinster.

Mats sa...

NSA har tydligen haft ett samarbete med microsoft i kriget mot islam.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/microsoft-lat-nsa-lyssna-pa-sina-kunder/

Det är ju en chansning från NSA's sida att genomföra något sånt här eftersom man måste ju kalkylera med hårda efterräkningar även utan läckor som Snowden. Jag undrar varför man inte sett några större reaktioner ännu från den amerikanska allmänheten. Dom är ju som regel inte lika underdåninga mot sina myndigheter som många är i Sverige (inklusive piratpartiet).

Till NSA's försvar så ska man förståss tänka på att globaliseringen öppnat möjligheter för islam som inte fanns förr. På 80-talet så tvingades visserligen Sahlman Rushdie att gå under jorden på grund av hot från islam men det kändes som ett milt problem jämfört med hur det ser ut idag.

Det är ju tragiskt att det måste gå så långt att ett dåd som 9/11 skulle behöva inträffa innan man började inskränka rättigheterna till personlig integritet, det borde ha kunnat förutses innan. Men det är förståss inte så kul för en president att ta beslut som innebär spionage på egna befolkningen i stor skala.

Swedish Dissident sa...

Bra skrivet - en av de bättre texterna på länge. Det heter dock enda, inte "ända" (första meningen i sista stycket).

Tills vidare gäller det att reproducera sig. Utan svenskar och européer, ingen svensk och europeisk framtid över huvud taget.

Mats sa...

Kollar filmen på DN, polisingripande med hund. Tycker inte att hon gör något fel, men hunden ska va mer aktiv i att dra omkull mannen. Bra kontroll på hunden som lägger sig ner när situationen är löst. Mannen reagerar inte på batongslagen, antingen träffar hon fel eller så har han en väldigt hög smärttröskel. Bra att hon inte ger sig in på att brotta ner mannen när hon är själv. I en brottningssituation kan hon dessutom tappa kontrollen på hunden som kan glömma bort sin disciplin.

Bra gjort i alla fall i en svår situation när det gäller att avväga hur mycket våld som behövs. Hoppas både polisen och hunden får någon belöning.

Mats sa...

Angående förfallet i Sverige och den ringa reaktionen på misshandeln i Kortedala. Det har ju blivit en desto större allmän reaktion på polisens agerande mot mannen som hotar att spränga gatan med mera.

Jämför man händelserna så ser det väldigt mycket ut som att media helt regisserar båda händelserna och talar om för åskådarna vad dom ska tycka. Poliskvinnan döms redan innan ens någon utredning skett, men man hänvisar till någon auktoritet som säger att det är ett solklart fall. Egentligen är det lika illa som tidningen pekade ut henne som skyldig, men det kanske är säkrare att hänvisa till en källa än att ta ansvar för själva för att döma henne.

Anonym sa...

Dick Erixon
http://erixon.com/blogg/2013/07/politik-som-skadespel/
"Den gamle marxistiske idéhistorikern Sven-Eric Liedman hyllar Jonas Sjöstedt (V) — så originellt för DN Kultur! – men dömer ut andra politikers framträdande i Almedalen, När politik blir till skådespel.
"

//Kajsa

Mats sa...

Som vanligt så ljög antirasisterna när de "tolkade" OECD-rapporten. Läs här.

Ändå ska man låtsas som att de är trovärdiga i debatter med dom. Sveriges sämsta finansminister genom tiderna gick inte ut kommenterade OECD-rapporten efter att tidningarna skrivit om den lönsamma invandringen. Men det är ju klart, vad har han med landets finanser att göra?

Robsten sa...

Wolodarski DN och SvD har vägrat ta in en artikel av docent Jan Tullberg om den omtalade OECD rapporten som inte visade att Sverige tjänar på immigrationen.

http://www.skanskan.se/article/20130702/OPINION/130709602/-/oecds-rapport-och-invandringens-ekonomi

Jag har svarat på Liedmans artikel och skickat in det till DN. vi får se om det blir något svar där:

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/sven-eric-liedman-nar-politiken-blir-till-skadespel/

Mats sa...

Som sagt, större delen av antirasisternas "argumentation" bygger på censur.

Robsten sa...

Typisk amerikan (Thomson) möter typisk ryss (A Emilianenko)...kanske. MMA 1.30 lång film:

http://www.youtube.com/watch?v=e82_unfEDJw

Mats sa...

Han ser ut att övervärdera sig själv lite :-)

Åldringsrånen i Stockholm ökar-
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17132678.ab

Mannen beskrivs vara 20-25 år, omkring 180 centimeter lång och välvårdad i klädsel och yttre. Han ska ha talat ett utländskt språk.


Samtidigt väldigt brutala. Jag tror att det vid den här typen av brott handlar om hat mot hela samhället av någon anledning.

Mats sa...

Vem är egentligen svensk?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17133380.ab

Robsten sa...

Det här med minnesförlusten är väldigt märklig. Förmodligen är det på riktigt, annars borde de nog upptäcka det.

Ja ja, han med åldringsrånen skall ju självklart utvisas på livstid när han åker fast, vilket han skall göra.

vitmedelaldersman sa...

Jag har pluggat lite antropologi och något jag slagits av är hur stor vikt samhällen verkar lägga på att bevara sin kultur och sitt samhälle. Kulturell reproduktion. Den äldre generationen lär barnen och hela syftet är som sagt att kulturen ska leva vidare. Därför är det med häpnad jag ser på hur det svenska samhället fungerar på det här området. Vi VILL ju inte bevara vår kultur! Vi VILL ju inte behålla vår civilisation! Det är väldigt avvikande, kan jag säga. Jag tror att om vi inte vill bevara vår kultur så kommer vi inte att göra det heller. Tyvärr så förutspår jag den svenska kulturens undergång på sisådär 100-200 års sikt. Och det kommer att hända för att vi inte ville behålla vår kultur. Synd.

Mats sa...

Ett Guds ord-
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H84lNJxq18M

Robsten sa...

"Jesus talade väl om en kvinna från Samariens huvudstad, alltså var han för mångkultur." Hmm...är inte det att ta ut svängarna lite för långt?

"Vi har redan ett mångkulturellt samhälle, det är redan här"

Ja, vi har märkt det, och svenska folket blev aldrig tillfrågat. Dessutom har det visat sig att projektet inte var så lyckat.

Robsten sa...

@vitmedelaldersman
Javisst kulturer har ju försvunnit genom historien, så omöjligt är det ju inte, men vindarna kan ju vända också, vilket det finns vissa indikationer på.