lördag, december 17, 2005

Senaste SKOOP

Enligt skoop's senaste mätning så har det socialdemokratiska blocket gått fram och tagit ledningen över alliansen, detta mitt under debatten kring ansvaret under tsunamin. Hmm...lite märkligt är det allt, jag har dock alltid hävdat att massmedia och svenska folket inte alltid går i takt. Massmedia är inte svenska folket, detta visar sig tydligt i denna undersökning. Varför i all värden har MP gått fram med 1.7% ? Det verkar inte klokt. Vi får hoppas att de släpper ett riktigt vansinnesförslag lagom till valet, tokhjärnor har de gått om så omöjligt borde det inte vara.
FP har tydligen tappat lite enligt denna mätning, annars är alla andra siffror inom den s.k. felmarginalken

EU's budget klar

Jaha, så var saken klar, budgeten gick igenom. Tror ingen är riktigt nöjd med den. De som är minst missnöjda är väl i vanlig ordning dessa fransoser, de får alltid sin vilja igenom. Önskar av hela mitt hjärt att några någon skulle sätta hårt mot hårt gentemot dessa bidragsfantaster, deras hjärtfråga är jordbrukspolitiken och de bidrag som vi skattebetalare måste punga ut med till dessa rabiata franska bönder, hela det moderna Europa avskyr snart dessa franska bönder och de livrädda franska politikerna, gör de inte som bönderna vill så har de väl snart en gödselspridare utanför fönstret. Men hur länge skall detta fortgå? För de nya medlemsländerna handlar medlemskapet framförallt om en sak, vad tror ni? Freden? Vara med i den västerlänska klubben av fria nationer? Utveckla Europa? Ha, ha, tror ni på vargen och rödluvan också? Det handlar om PENGAR! Jag säger inte att det alltigenom är dåligt, modernisering och demokratiska reformer gentemot ett medlemskap och jordbruksstöd. Det börjar dock bli dags att avveckla detta jordbruksstöd, det tycker alla utom de som tjänar lite för mycket på det. Regionalstödet är nog här för att stanna naturligtvis.
Sverige är en av EU's största nettoinbetalare per capita, kanske den allra största, har inte sett siffrorna ännu. Dyrt kommer det och bli i alla fall. :-(

torsdag, december 15, 2005

Granskningen av Eva Lundgrensforskning klar

Granskningen av Eva Lundgrens forskning är klar. Hon frias till att ha förfalskat sina resultat. Däremot riktas allvarlig kritik mot hennes metoder, hennes resultat kan inte ses som vetenskapligt relevanta. Så här står det bl.a. i rapporten.

Slutsatsen när det gäller de kvalitativa studierna är att dessa inte tjänar som empiriska
belägg för den starka tesen om våldets normalisering. De empiriska studierna är få och
Lundgren återanvänder gång efter annan ett fåtal redigerade intervjuer som empiriska
exempel på att normalisering är ett generellt fenomen i misshandelsrelationer.
Kvalitativa data får på så sätt en problematisk kvantitativ konsekvens. Men inte ens
dessa få publicerade intervjuer ger egentligen stöd åt tesen om våldets normalisering.
Som vi påpekat är en särskild och betydelsefull omständighet i detta material den djupa
religiösa tro som informanterna uttrycker och förstår sitt handlande med. Denna
omständighet beaktas dock inte för att förklara/förstå varför just dessa parförhållanden

(alltså de kvinnor respektive män som vid tidpunkten för Lundgrens intervjuer
fortfarande levde tillsammans) består. Istället får dessa par här fungera som exempel på
vad som sker även i andra våldsrelationer. Tesen om våldets normalisering är nämligen
inte endast tillämpbar på par tillhörande karismatiska rörelser utan även på ’vanliga’
misshandelsrelationer. Argumentationen saknar, menar vi, både kritiska reflektioner över
de egna slutsatserna och en öppenhet inför alternativa förståelsegrepp. Det vi kunnat
utröna från rapporten om rituella övergrepp mot barn förstärker intrycket av att den
kritiska och reflekterande forskarrollen har upphävts. I detta avseende finns det således
allvarliga brister i Lundgrens kvalitativa studier.

Den viktiga slutsatsen vad gäller den kvantitativa studien Slagen dam är att ett av dess
mest centrala resultat, tesen om våldets allmängiltighet, inte har stöd i Lundgrens m.fl.
egna data. Lundgren m.fl. hävdar att de har avlivat myten om att våldet mot kvinnor kan
knytas till särskilda grupper av män. Den analys som leder fram till denna slutsats
innehåller dock flera brister, och en reanalys av samma data visar att slutsatsen borde
vara den rakt motsatta. Risken är signifikant högre att vissa grupper av män utsätter sina
makar för våld. Detta är, vill vi hävda, en mycket allvarlig kritik som vi riktar mot
Lundgrens forskning. Hennes arbete här brister sålunda i ett bestämt avseende i kvalitet.
Detsamma kan sägas angående våra övriga invändningar mot framställningen i Slagen
dam. Framställningen präglas av en stor iver att hitta bevis för de egna teserna, men
saknar nästan helt ambitionen att pröva de egna tesernas hållfasthet.

DN kan vi läsa att Lundgren struntar i den allvarliga kritik som riktas mot henne. Detta p.g.a. att de som granskat henne är experter på andra områden, alltså, hon skulle helst vilja bli granskad av andra genusforskare. He, he tror jag det.

onsdag, december 14, 2005

Eva Lungrens forskning igen

Jaha, återigen en artikel på DNdebatt om Eva Lungren och hennes s.k. forskning. Lundgren börjar bli en stående punkt på denna sida. Nu är det ett antal människor från universitetsvärdensom försvarar Lundgren och går till storms mot de som granskat Lundgren.En människa från reklambranchen som arbetat på SvD framträdde en gång i TV och berättade att ju fler namn som stod bakom en artikel på en debattsida, ju mer misstänksam skulle man vara, fler namn, ju tydligare lobbying var det fråga om.
I artikeln skriver gruppen att,
-"I den tradition hon arbetar har ett begrepp som falsifiering inte någon större mening", hmmm......vi skulle kunna ägna denna tes en hel del begundande, jag kan kort säga att i den tradition som Lundgren jobbar, den borde kanske inte få existera på våra universitet.
Vidare skriver undertecknarna -"När granskarna dessutom i stor utsträckning saknar kompetens på Eva Lundgrens forskningsfält blir det problematiskt".
Ja precis, de enda som kan sägas ha kompeten är sannolikt de som bedriver en exakt likadan"forskning" som Lundgren och kan tänkas dela hennes värderingar.
Vidare står det i artikeln, -"I den tradition hon arbetar kan man inte neutralt pröva teser". Ha, ha, försäger de inte sig här? Detta är ju för fan "outrages".
Vidare skriver författarna, -"Riskerna med ett sådant förfaringssätt är uppenbara. Om universiteten fortsätter att så räddhågset hänga ut kontroversiell forskning, så innebär detta naturligtvis att möjligheterna till nytänkande och kritisk forskning försämras. Faran med att sticka ut blir obarmhärtigt tydlig, liksom tryggheten i att forska på ett sätt som stryker våra vardagliga förståelser medhårs och inte upprör någon. Men är det sådan forskning vi vill ha?"
Ja, nog ägnar sig Lundgren åt nytänkande alltid, vi vill ha forskning som uppfyller vetenskaplig stringens, oavsett vilka slutsatser eller vad det forskars om. Om forskninge "upprör" någon är ju inte det centrala, kan inte bli ändamålet med forskningen.

Vidare skriver författarna, -"Båda saknar i stor utsträckning kompetens på Lundgrens forskningsfält, som handlar om relationen mellan kön och religion, samt om kopplingar mellan våld, sexualitet och makt. Grans­karna befinner sig också delvis på andra metodologiska arenor." Ja alla som HAR kompetens inom detta område lär vara medsystrar till Eva Lundgren, jag förstår att det bästa för Lundgren vore om någon av dessa gjorde granskningen, då vet vi alla vad resultatet skulle bli. Jag skulle också kunna starta ett forskningsprojekt, det skulle handla om relationerna mellan politisk korrekthet, massmedia, regering samt kopplingar mellan vissa ministrar och hur forskningsanslag delas ut.
Till sist skriver så författarna detta,
-"Den absoluta merparten av Lundgrens vetenskapliga produktion sker inom en vetenskaplig tradition som man kan kalla hermeneutisk. Det handlar om att genom tolkningar av empiriska material utarbeta teoretiska förståelser av olika samhällsfenomen. Forskning uppfattas här som en tolkningsprocess. God forskning handlar i ett sådant perspektiv mindre om att "bevisa" eller "testa" olika hypoteser och mer om att utifrån skilda teoretiska perspektiv, och med en övertygande argumentation, skapa ökad förståelse för olika fenomen. Utgångspunkten är att världen inte är entydigt avbildbar. Verkligheten framstår på olika sätt beroende på varifrån man tittar - vilket perspektiv man intar."
Om nu denna forskning är en tolkningsprocess och Lungren är tolkaren, hon som kom med teorierna om de satanistiska sekterna som mördade småbarn på löpande band, så vill i alla fall jag som skattebetalare, inte vara med längre.

måndag, december 12, 2005

Invandrares brottslighet enligt BRÅ

Enligt Mauricio Rojas, som skriver i DN debatt, så släpper BRÅ snart en rapport om invandrares brottslighet, enligt Rojas ett tabubelagt ämne.
Enligt Rojas pekar rapporten på de olika kulturella skillnaderna, en del grupper har mycket låg brottslighet, andra grupper har mycket hög brottstatistik, som t.ex. Chilenare. Jag vill ti.lägga att det är andra vågens chilenarna som står för den brottsstatistiken, första vågen av chilenska flyktingar var politiska flyktingar efter att Pinoché tagit makten, de har inte högre brottslighet än svenskar, något Rojas och kanske BRÅ missat. Andra vågen av flyktingar från Chile var från Valparaiso's slumområde, varför Sverige tog emot dem som politiska flyktingar står skrivet i stjärnorna.
Rojas pekar på att debatten är tabubelagd, men att det nu är dags att dra upp fakta i ljuset. Kan bara hålla med, dock är det ju FP som gjort hela debatten tabubelagd med Bengt Westerverg i spetsen, för Rojas hör väl ändå till FP och inte M som DN skriver?

söndag, december 11, 2005

Ny turbulens kring utnämningspolitiken

UD rasar enligt DN, detta efter att Göran Persson skall ha utnämnt en centerpartist
som andreman på sveriges ambassad i Helsingfors. Åke Isaksson som är orförande på UDfacket ST-uF, säger att detta är "otillständigt", nåväl, detta sagt av en UD-man, annars heter det väl "fördjävligt". Motåtgärden är central förhandling om utnämningen.
Det vore en välgärning att se över hela utnämningspolitiken, Uppdrag granskning tog upp detta med utnämningspolitiken för inte alls länge sedan, utan effekt tydligen.
En total översyn av hela förfaringsättet vore det allra bästa. Det är nog så att
på många tjänster skall det överhuvudtaget inte sitta politiker, utan välutbildade tjänstemän som tillsätts på meriter.