söndag, november 13, 2011

Att bota kolera med pest


Det har på många olika sätt visat sig att regeringens nya arbetskraftsinvandringsregler från 2008 inte fungerar. Importerade arbetare utnyttjas och får arbeta till mycket låga löner under arbetsförhållande ingen svensk medborgare skulle acceptera. Redan på ett tidigt stadium, långt innan reglerna infördes, kunde vem som helst sluta sig till att det inte skulle gå att kontrollera varken arbetskraftsinvandringen eller de villkor som i praktiken skulle gälla för arbetstagarna. 


Nu har migrationsforskaren Lisa Pelling konstaterat det som alla borde insett redan innan vi införde de nya reglerna, nämligen att vår arbetskraftsinvandring inte fungerar. Pelling är forskare men drar slutsatser som borde betraktas som rent politiska. Så här skriver hon i SvD.


På längre sikt kommer en annan grundläggande brist i den nya lagstiftningen att bli allt mer synlig. Ett strukturellt problem med den nya lagstiftningen är att samtliga tillstånd är tillfälliga. Med den nya lagen avskaffades möjligheten att få permanent uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare.


Pelling propagerar alltså för permanenta uppehållstillstånd för att regeringen införde en vansinnig lag om arbetskraftsinvandring som i princip alla visste inte skulle fungera, om nu inte hela idén med de nya reglerna var att pressa ned lönenivån i vårt land. Det är mycket är mycket möjligt att själva bakgrunden till de nya reglerna för arbetskraftsinvandring just var att pressa ned lönenivåerna, och då har ju inte de nya reglerna slagit helt fel. Vidare skriver Pelling så här.


När det gäller möjligheten att skydda arbetskraftsinvandrare från arbetsgivares utnyttjande och godtycke är skillnaden mellan tillfälliga och permanenta tillstånd helt avgörande. Den som har ett tillfälligt tillstånd är utlämnad till arbetsgivaren: gör som jag säger, annars åker du ut.


Att ge permanenta uppehållstillstånd för att någon lyckats få en anställning, vilken som helst, är fullständigt vansinnig. Det skulle i princip vara som att införa fri invandring, något som inget parti förespråkar i dag. En person som vill att delar av släkten skulle få permanent uppehållstillstånd skulle i princip bara kunna starta en pizzeria och anställa de personer han vill ha hit. När de väl fått sina permanenta uppehållstillstånd skulle han kunna lägga ned samma pizzeria. Forskare som Pelling skulle förbryllat konstatera att så här var det ju inte tänkt. Vi som inte är forskare kan redan nu tala om för Pelling att hon inte har kontakt med verkligheten. Detta visar hon också när hon skriver detta i sin artikel. 


Den nya lagen bryter mot den princip som gällde för arbetskraftsinvandring till Sverige under 1950 och 1960-talen. Sverige utmärkte sig genom att inte införa ett gästarbetarsystem med tillfälliga uppehållstillstånd. Istället fick de som invandrade till Sverige för att arbeta permanenta uppehållstillstånd. Dåtidens arbetskraftsinvandrare fick en möjlighet att bli en del av Sverige: öppna bankkonto, köpa en lägenhet, gå med i facket, så småningom bli svenska medborgare med rösträtt.

Det går inte att jämföra dagens situation med den arbetskraftsinvandring vi hade på 60-talet. Då skulle man i princip ha ett fast arbete, ofta på en större industri, innan man fick komma hit. Det fanns arbete dessutom, nu har vi exporterat arbetstillfällena och importerat presumtiv arbetskraft. Det går heller inte att jämföra ett arbete på Volvo med ett arbete på en mindre pizzeria. På 60-talet kom arbetskraften dessutom från Europa. Denna arbetskraft kan i princip komma hit utan några problem i dag, med den inre rörligheten vi har inom EU. Till sist skriver Pelling så här.


Det permanenta uppehållstillståndet fungerar som en livlina och en försäkring: om läget i hemlandet förvärras finns det alltid en möjlighet att återvända till Sverige. Människor med tillfälliga uppehållstillstånd saknar den säkerheten.


Men arbetskraftsinvandringen skulle ju inte fungera som en livlina, det har regeringen låtit påskina hela tiden. Nu när det visar sig att denna invandring inte fungerar börjar det låta annorlunda. Det är fullständigt horribelt att börja tala om att ge permanenta uppehållstillstånd för arbetskraftsinvandrare som inte ens fick komma hit med de gamla reglerna. Det luktar "fri invandring" lång väg om Pellings förslag. Hon är forskare men hennes idéer är rent politiska, något som blir allt vanliga i dag.   


Varför inte återinföra de gamla reglerna där arbetsförmedlingen skulle konstatera att det fanns ett verkligt behov av arbetskraft innan något tillstånd gavs? Problemen har ju börjat, eller accelererat när regeringen införde de nya slappare reglerna. Regler som väldigt många människor redan från början anade (eller visste) inte skulle fungera. 


Framför allt så har vi nu en arbetslöshet på nästan en halv miljon människor. Även Alliansregeringen börjar nu förtidspensionera människor vars handikapp är arbetslöshet, något den fordom ivrigt kritiserade den gamla socialdemokratiska regeringen för. Vi behöver inte ett tillflöde av arbetskraft när hela förorter har en förlamande och destruktiv arbetslöshet. Visserligen pressas lönerna ned med detta överskott på arbetskraft. Eftersom även de arbetslösa skall ha mat och husrum ökar skattetrycket, vilket i slutänden gör att inte ens företagen tjänar speciellt mycket på de pressade lönerna. Alla förlorar på den politik regeringen infört och den politik Pelling förespråkar skulle vara en ren katastrof, för alla inblandade parter. Pellings förslag är jämförbart med att försöka bota kolera med pest.  


Länk SvD

17 kommentarer:

Kastor sa...

Numera måste man tydligen vara forskare för att hävda det riktiga i att"sila mygg och svälja kameler".
Ett självupplevt exempel kanske kan vara belysande av beslutsfattandet.
Örnsköldsviks kommunfullmäktige hade att fatt beslut i två frågor som ansågs vara av stor vikt 1988.
1 Bygga ett tjänstecenter för 500 miljoner.
2 Ta ställning till om kommunledningen fick bjuda på vin och starköl. Återkommer

Kastor sa...

Det tog styvt 3 timmar att avgöra frågan om vin-öl trots att kommunstyrelsen reda besluta för.När det gällde kommunens största ekonomiska beslut någonsin tog det två minuter för ett bifall.

Nisse sa...

Hur många inhemska arbetslösa det finns spelar mindre roll. Även under brinnande högkonjunktur, och därtill försämrade villkor i a-kassan som alliansen införde under sin första period, så uppgick den gruppen till fler än 300000. Man får acceptera att det finns en grupp som är ungefär minst så stor som antingen inte kan- eller inte vill arbeta med mindre än att man inför tvångsarbete och tvångsomflyttning inom landet.

Det betyder, eftersom det finns verksamheter inom Sverige som inte kan få tag i inhemsk arbetskraft, att valet står mellan arbetskraftsinvandring eller att de verksamheterna försvinner. Vilket verkar bäst? Typiska exempel är enklare bygg- och anläggningsarbeten och personalintensiva grenar av jordbruk som frukt- och bärodling. Ska allt sådant avvecklas i Sverige för att svenskar hellre går på a-kassa?

Jag tror att det system som alliansen införde 2008 ändå går att få att fungera om man ser över regelverket. T.ex bör man självklart införa en kontroll om de utlovade anställningsvillkoren överensstämmer med de verkliga och detta utan att ge facket vetorätt.

Anonym sa...

Det är "internationalen", som "till alla lycka skall bära", som ligger bakom, som "ideologi". Men denna ideologi är också stöttad av "den multinationella industrin", och tillika den "internationella bankindustrin", som inte längre behöver bry sig om några hänsyn till nations- eller folk-gränser, och heller inte gör det. För dessa samverkande industrier, så finns det inte några olika folkgrupper, inga olika språk, eller olika traditioner, kulturer och olika etniska identifieringar. Det finns endast lönearbetare, skattebetalare, låntagare och konsumenter.

Att det "sociala kittet", tilliten och kommunikationen i samhället, samt känslor av ömsesidighet och delaktighet i det "nationellt gemensamma hemlandet", förutsätter vissa grundläggande faktorer som just möjligheter till ömsesidiga identifikationsmöjligheter, för att olika former av samförstånd och hemma-känslor skall kunna infinna sig mellan människor, det tar dessa ideologier absolut ingen hänsyn till.

Internationalen och dess inbillade lyckobringande, är redskap och verktyg, tjänare och lydiga hantlangare till just den multikulturella bank- och företags- industrin. Internationalens företrädares uppgift är att samla arbetarskarorna, så att de blir mer "lätthanterliga" för de multikulturella industrierna.

Kontentan av arrangemangen blir i slutänden ändå den att det blir olika former av folkmördande, därför att det faktum att det faktiskt finns olika kulturer, olika etniska folkslag och olika språk som i sin tur sätter prägel på hur dessa olika skapar sina samhälleliga gemenskaper, bortses fullkomligt ifrån.

För de internationella aktörerna finns inte dessa olikheter, eller anses t.o.m. som någonting gott och bra att försöka utplåna.

De som tycker att detta är "en tråkig utveckling", för just alla de olika folkslagen och kulturerna, och i förlängningen därmed för hela mänskligheten i stort, bemöts inte sällan med epitet som "rasist", "främlingsfientlig", som endast är ordverktyg för att försöka motarbeta de naturliga tendenserna hos de flesta folkgrupperingar runt jordklotet.

Robsten blogg sa...

@Nisse
"Hur många inhemska arbetslösa det finns spelar mindre roll"

Självklart spelar det stor roll. Varför ta hit någon som skall jobba som servitör om det finns 10 000 här som kan göra jobbet och är arbetslösa?

"Även under brinnande högkonjunktur, och därtill försämrade villkor i a-kassan som alliansen införde under sin första period, så uppgick den gruppen till fler än 300000."

Jepp, ingen arbetskraftsinvandring behövdes då heller. vad är din poäng?

"Man får acceptera att det finns en grupp som är ungefär minst så stor som antingen inte kan- eller inte vill arbeta med mindre än att man inför tvångsarbete och tvångsomflyttning inom landet."

Nix! Vi har haft arbetslöshet som har legat på lägre nivåer tidigare. Inte vill arbeta? Nä, då skall vi självklart inte ta in ännu fler människor, som efter några år kanske inte vill eller kan arbeta.

Det finns stadsdelar där arbetslösheten ligger på 80 procent. Accepterar vi detta, så accepterar vi att vi fört en fullständigt vansinnig politik, vilket ju jag i.o.f.s. sagt hela tiden.

Anonym sa...

"Det finns stadsdelar där arbetslösheten ligger på 80 procent. Accepterar vi detta, så accepterar vi att vi fört en fullständigt vansinnig politik, vilket ju jag i.o.f.s. sagt hela tiden."

Men vilka är det som, med gemensamma ansträngningar dels genom propaganda och påtryckningar på höga nivåer, med till synes oändliga resurser, men också kanske särskilt inom massmedia, kan åstadkomma att människor väljer som människor väljer?

Det verkar vara just "konsumtionsvalen", som människor gör, både av massmedias utbud, och övrigt, dvs. politiska val, som gör att denna "fullständigt vansinniga politik", kan genomföras.

Trixet för att kunna genomföra "den vansinniga politiken", är förmodligen då att först se till att man har en tillräckligt stor andel,en stor medelklass, av befolkningen, med sig "på noterna", (och ansluten till den "beskrivning av vad som är det rätta och det goda förhållningssättet? Absolut och överallting och alla, får man INTE verka vara "rasist", eller "främlingsfientlig", och därmed "ond", och DÄRI ligger "knepet" i att få "de breda folklagren" med sig på den "vansinniga politiken"?

Massmedia är i tjänst hos dessa "sfärer" som verkligen är intresserade av "nedmonteringar av de nationella staterna i Europa", för först då kan genomförande av "Staten Europa", kunna bli verklighet?

Allt måste ske stegvis, med propaganda och med mycket stor invandring, som alldeles medvetet leder till ett förstörande av de nationella identifieringarna och identiteterna i de "forna" nationalstaterna.

Men de "demokratiska" majoriteterna, i sin godtrogenhet, och också p.g.a. att de medvetet har "förts bakom ljuset", har i det längsta trott på "de goda, och positiva" konsekvenserna" av den förda politiken, och verkligen ansträngt sig för att vara "goda medborgare", och duktigt, följsamt och samarbetsvilligt, och utan att bråka och ställa till besvär eller vara "rasister och främlingsfientliga", välvilligt, "snällt", icke-rasistiskt och icke-främlingsfientligt gått med på att utplånas och upplösas som folk och nation, och därmed tro sig om att vara "god"?

Det kanske inte är så "snällt", i förlängningen, att vara "snäll", trots allt....

Kastor sa...

Anonym,
Du tillskriver våra politiker ett intellekt som jag har svårt att tro dom har.

Anonym sa...

Kastor,

Förmodligen korrekt.

Det är kanske så, att de som lättast både kan manipuleras, påverkas och övertalas, är de som också lättast kan vara användbara verktyg och tjänare, (politiker, som då också sponsras, eller stöttas på olika sätt), för de viljor som har agendor som kanske inte alltid stämmer överens med vad som i allmänhet är folks och nationers egentliga viljor till liv, existens och överlevnad.

Men det är många samverkande viljor, intressesfärer och "kartritare", som agerar tillsammans, så det är kanske ibland svårt för små folk, och små nationer att kunna stå emot dem som har de stora och de starka resurserna att kunna påverka.

Anonym sa...

Nisse skrev:
"Även under brinnande högkonjunktur, och därtill försämrade villkor i a-kassan som alliansen införde under sin första period, så uppgick den gruppen till fler än 300000."
------------------
Denna sk högkonjunktur var inte tillräckligt hög. Den var bara en liten topp i den vanliga lågkonjunkturen som vi har haft i många år nu.
Någon riktig högkonjunktur har vi inte haft sedan sextio- och i början av sjuttiotalet. De som är yngre nu har aldrig sett någon sådan, då alla som kan stå på benen dras med i arbete.
Arbete nu är ransonerat även i en sk högkonjunktur.
Rune

Nisse sa...

@Robsten...

Poängen är att även när det finns gott om arbeten som står obemannade, och villkoren för att inte arbeta försämras, så väljer ändå några hundratusen att inte ta de arbeten som alltid finns. Vad är din egen lösning för att öka sysselsättningen bland de arbetslösa? Uppenbarligen är det något som hindrar att de kommer i arbete. Jag tror för min del inte att man kan öka graden av tvång, hårda tag och styrning i välfärdssystemen mer än man redan gjort.

I slutändan kvarstår faktum: det finns arbeten som nån är beredd att betala för ska bli utförda på marknadsmässiga grunder, men ingen i den befintliga skaran av arbetslösa vill ta de arbetena. Vad ska man göra då?

Robsten sa...

För det första tror jag inte att det finns så många obemannade platser. I vilken bransch då? Var då?

För det andra vill inte jag heller att de direkta påtryckningarna ökar ännu mer, men att samma regler gäller för alla. Är man tvungen att flytta från Norrland för att ta ett arbete, så måste dessa regler gälla Rosengård också.

För det tredje handlar det många gånger om att företagen hellre anställer importerad arbetskraft för halva priset, än inhemsk arbetskraft för fullt pris. Detta har jag noll förståelse för. låt vara att ingångslöner kanske måste justeras nedåt några snäpp.

Nisse sa...

@Robsten...

Det kan vara lurigt att upphöja tro till sanning - om det inte är i religiösa sammanhang.

Däremot, de som litar på att det existerar en observerbar och mätbar verklighet, som är oberoende av vad t.ex Robsten tror om olika saker, kan konstatera att det i SCB:s konjunkturstatistik från 2:a kvartalet i år kan utläsas följande:

"Antalet lediga [jobb] uppgick till 78400 under andra kvartalet, vilket var en ökning med 38 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I privat sektor fanns 63500 lediga jobb, vilket är den högsta uppmätta siffran sedan 2000".

Samtidigt ligger antalet vakanser på ca 25000 och trenden för både lediga jobb och vakanser är ökande. Nu räcker inte det för att sysselsätta alla arbetslösa, men om dessa lediga jobb och vakanser blev tillsatta skulle det öka den totala ekonomin och det skulle skapas ännu fler lediga arbeten. Att dras med vakanser och icke-tillsatta jobb är ett säkert sätt att hämma ekonomisk tillväxt.

Så frågan som väntar på sitt svar är vad som ska göras för förbättra den här situationen? Ett litet räkneexempel för att belysa problemets dignitet: anta att varje ytterligare person som kommer i arbete bidrar, mycket lågt räknat, med 150000 kr per år i skatter och alla 78400 lediga arbeten blev tillsatta, då skulle skatteintäkterna öka med närmare 12 miljarder kronor.

SCB - Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2011

Robsten sa...

Jag kan inte se att det du skriver motsäger mina slutsatser. Jag frågade vilka jobb, vilka branscher där alla lediga arbeten finns. Jag fick inget svar på detta.

Aldrig i livet vi tar in arbetskraft utifrån när det finns okvalificerade arbeten att tillsätta med den stora reserv vi har. Gör vi det förfaller vi till " religiös tro".

Fattas det ingenjörer får vi självklart importera ingenjörer, samt elda på utbildningen i vårt eget land.

Självklart skulle det öka ekonomin om vi tillsatte alla lediga arbeten, men frågan är med hur mycket. Det beror på vad det är för lediga arbeten. Vi skall betänka att de arbetslösa vi har nu äter, bor och köper kläder redan nu, så där blir det endast en liten ökning. Tar vi in arbetskraft utifrån så blir de arbetslösa fortfarande en minussumma.

z999 sa...

Ur ett kapitalistiskt synsätt så finns egentligen inga vakanser när det gäller jobb. Marknaden avgör, har inte arbetsgivaren betalat ut en tillräckligt hög lön så tillsätts inte posten. Ur ett kommunistiskt statiskt perspektiv däremot så kan man resonera på det sättet som Nisse gör. Men bara till en viss gräns. Eftersom alliansen har förstört arbetsmarknadens naturliga regler med statlig inblandning, som instegsjobben, så bör man vara väldigt försiktig med att överhuvudtaget sträva efter att fylla några vakanser.

Tidigare har det varit så att jobb som inte borde finnas (pigor, statare...) har försvunnit vartefter som arbetarnas villkor har förbättrats. Dessa jobb har nu kommit tillbaka, om än i annan form, på en störd arbetsmarknad där regeringen har subventionerat vissa jobb med till exempel RUT-avdraget. På det sättet är vi på väg tillbaka mot en tid vi borde ha lämnat bakom oss. I ett uland kan det vara berättigat att man utvecklar tjänstesektorn men i ett iland är det definitivt inte det.Det snedvrider lönesättningen mycket mer än facket gör när de talar om minimilöner.

Kastor sa...

Vi har i stort rationaliserat bort det fysiska arbetet,är vi i färd att rationalisera bort det intellektuella arbetet såväl?

Anonym sa...

@Kastor, jag förmodar att du inte pratar om politiker när du talar om intellektuellt arbete.
Allemand

Anonym sa...

Korrigering av tidigare kommentar:

...
Internationalen och dess inbillade lyckobringande, är redskap och verktyg, tjänare och lydiga hantlangare till just den multiNATIONELLA bank- och företags- industrin. Internationalens företrädares uppgift är att samla arbetarskarorna, så att de blir mer "lätthanterliga" för de multiNATIONELLA industrierna."


......