söndag, september 24, 2006

Ekström von Essen är det politiska etablissemangets kavalleri

Ja vad skall det politiska etablissemanget göra efter SD:s framgångar i valet? Man skickar fram sina trupper naturligtvis, taktiken med ignorering är nog historia. Därför kommer vi ofta framöver att få se Ulla Ekström von Essen och Helene Lööw framträda på tidningarnas debattsidor och på andra ställen för att leda kampen mot de otrogna.

Senast ser vi en artikel på DN-debatt där von Essen går till angrepp mot de "främlingsfientliga".

Von Essen skriver,

Men detta får inte bli ett uppgivet konstaterande som leder till en oförtjänt acceptans av Sverigedemokraterna. I stället måste valresultatet bli en startpunkt för nya strategier för bemötandet av de populistiska och främlingsfientliga idéerna och för en politik som kan motverka det utanförskap hos såväl svenskar som invandrare som ligger till grund för Sverigedemokraternas framgångar.

Taktiken att motverka utanförskap hos både svenskar och invandrare kan man ju bara tycka är bra. Synd bara att von Essens motiv är att bekämpa SD, inte, verkar det som, för saken i sig. Om det vore en god politisk gärning att motverka utanförskap skulle man ju gjort det ändå, även utan SD:s framgångar.

Vidare skriver von Essen,

Hur ska man hantera det faktum att Sverigedemokraterna via demokratins grundfundament - det fria valet - skaffar sig en plattform för att föra fram en separatistisk och exkluderande politik, där vissa medborgare fråntas fullständiga medborgerliga rättigheter?

Jaha, "exkluderande politik", exakt vilka exkluderar SD? Von Essen nämner inte det med ett ord, icke heller hur detta exkluderande går till. Vissa medborgare fråntas alla rättigheter säger von Essen, här passerar hon gränsen till ren och skär lögn, vilka medborgare skall fråntas alla rättigheter? Jag har aldrig hört att några medborgare skall fråntas några som helst rättigheter. Att inte vidare utveckla detta måste betraktas som den grövsta populism man kan tänka sig. Von essen är tydligen professor i idéhistoria, men hon slänger påståenden omkring sig utan att med en stavelse verifiera sina anklagelser.

Vidare skriver von Essen,

Här hamnar två grundläggande demokrativärden i konflikt. Å ena sidan den rent instrumentella uppfattningen att en kommuns styrelse ska avspegla de opinioner som finns lokalt, å andra sidan uppfattningen att demokratin måste vila på okränkbara fundament, så som idén om allas lika värde och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I det senare perspektivet skulle en öppning från ett etablerat parti för valteknisk samverkan med Sd innebära ett mycket starkt symboliskt brott med hela efterkrigstidens politiska konsensus. Sverigedemokraterna vill av förklarliga skäl att demokratibegreppet ska vara instrumentellt och enligt deras program "befriat från värderingar", så här behövs en öppen och tydliggörande diskussion från de etablerade partierna sida där man inom en traditionellt socialliberal tolkningsram klargör vilka värden som det toleranta, mångkulturella och demokratiska samhället ska vila på och upprätthålla och försvara.

Låt oss tala klartext, von Essen vill att demokratin skall gälla de som tycker som hon, är man av en annan uppfattning så är man i grunden odemokratisk. Förövrigt har så är SD inte emot "allas lika värde". När von Essen senare talar om demokrati väver hon in mångkultur. Exakt vad har mångkultur med demokrati att göra? Vem har bestämt att det demokratiska samhället skall vila på mångkultur? Inte är det svenska folket i alla fall, inte har det heller med demokrati att göra, demokrati är när folket får VÄLJA om de vill ha mångkultur eller inte.

Inga kommentarer: