onsdag, februari 07, 2007

Svar från Barnombudsmannen

I mitten på januari skrev jag en artikel angående att BO kraftigt kritiserat Gustav Adolf-skolan i Helsingborg som infört regeln att alla skolbarn skall prata svenska i skolan. Denna regel infördes därför att barn på skolan blev kränkta på främmande språk samt att lärarna hade svårt att ingripa då de ju inte förstod språket. Jag efterlyste förslag från BO vad skolan skulle göra i stället för att införa förbud mot främmande språk, någon åtgärd måste ju skolan komma med. Jag reagerade också på att barn sannolikt blev betydligt mer kränkta av andra elever, än vad vissa barn blev av detta "främmande språkförbud". Nu har jag fått svar av BO och det ser ut så här.

"Dnr. 4.1:0110/07
Hej Robsten!
Tack för dina synpunkter. 
Barnombudsmannen arbetar för barns rättigheter i samhället
på ett generellt plan utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) samt driver på och bevakar efterlevnaden av barnkonventionen.
Det införda språkförbudet under hela skoldagen i en skola i Landskrona har väckt en stor debatt.
Gustav Adolf skolan har ändrat sin regel kring språkförbudet men diskussionerna i samhället pågår fortfarande.
Det är viktigt att ständigt diskutera barnets rättigheter.
Enligt barnkonventionen ska alla barn som vistas i ett land ha de rättigheter som
barnkonventionen ger. Det gäller även för barn som exempelvis inte är svenska medborgare.
Barnkonventionen medför alltså att alla barn har rätt till utbildning i Sverige oavsett
vilken nationalitet de tillhör eller vilket språk de talar.
Det är oacceptabelt att barn och unga utsätts för kränkande behandling.
Rätten att inte utsättas för mobbning eller kränkande behandling gäller
oavsett vilken nationalitet barnet tillhör eller vilket språk barnet talar.
Barnombudsmannen vill framhålla att det ska finnas ordningsregler
på varje skola och att det är rektor som
ansvarar för dessa. De lokala ordningsreglerna måste bygga på elevernas, men
även de vuxnas, uppfattning om vad som bör gälla och samtidigt
ha en bred förankring bland elever och personal.
Reglerna ska vara levande dokument som är möjliga att efterleva.
Ordningsreglerna är ett sätt att tydliggöra vad elever och lärare har att förhålla sig till.
De visar även vad som är tillåtet för lärare och annan personal i skolan att
göra när tryggheten och arbetsron inte kan upprätthållas.
Det är därför viktigt att både lärare och elever följer de ordningsregler som skolan har satt upp.
Att elever och personal känner till reglerna är ett sätt att garantera elevernas trygghet.
Det måste framgå att rektor har ett ansvar för att informera elever och personal om vilka bestämmelser som finns.
 
Ett förbud mot att tala något annat språk än svenska under skoldagen kan som ordningsregel
vara svår att efterleva och det kan upplevas som kränkande.
Under lektionstid kan man ha regler som säger att man ska tala ett visst språk. Det ska vara möjligt att kräva
engelska på engelska lektioner och svenska på svenska lektioner. Men vid sidan av lektionstid kan det vara problematiskt.
Modersmålet är viktigt för att kunna lära sig nya språk. Att garantera eleverna trygghet och arbetsro i skolan
är givetvis av yttersta vikt och reglerna för detta måste vara tydliga och visa vad som är accepterat
beteende och vad som inte är det. Barnkonventionen medför att undervisningen för ett barn ska vara
balanserad på så sätt att undervisningen ska fästa lika stor vikt vid de värden som till exempel Sverige representerar
som vid de värden som andra stater eller kulturer står för.
Undervisningen ska tillerkänna att alla människor och alla kulturer har lika värde.
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) och Jämställdhetsombudsmannen (JämO) har beslutat att tillsammans granska skolans likabehandlingsarbete
utifrån lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. De har skickat ett brev till Landskrona kommun som finns på
www.do.se och på www.jamo.se .
Barnombudsmannen kommer att naturligtvis att följa ärendet. Vi avvaktar framför allt DO:s bedömning.
Med vänlig hälsning
Lena Nyberg
Barnombudsman"

Jag kan hålla med om att regeln är svår för lärarna att upprätthålla, på lång sikt kanske omöjlig.
Men som kortsiktig akutåtgärd duger den. Sedan verkar DO mer angelägen om att lärarna följer uppsatta regler än att barnen gör det,
nu är det så att det stora problemet är faktiskt inte att lärare bryter mot gällande regler, utan att vissa elever gör det.
Sedan påpekar BO att alla barn har rätt till utbildning i Sverige, oavsett vilket språk de talar, enligt barnkonventionen.
Det verkar vara högt ställda krav i denna barnkonvention, enligt samma konvention så gissar jag att barnen helst skall slippa bli kränkta, även på främmande språk.
Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: